caliper square nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

caliper square nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm caliper square giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của caliper square.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • caliper square

  * kỹ thuật

  calip hàm

  cữ cặp

  thước cặp

  thước cặp có du xích

  cơ khí & công trình:

  ê ke thước cặp