caliculus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

caliculus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm caliculus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của caliculus.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • caliculus

    Similar:

    calyculus: a small cup-shaped structure (as a taste bud or optic cup or cavity of a coral containing a polyp)

    Synonyms: calycle

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).