calendula nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

calendula nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm calendula giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của calendula.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • calendula

    any of numerous chiefly annual herbs of the genus Calendula widely cultivated for their yellow or orange flowers; often used for medicinal and culinary purposes

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).