caladenia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

caladenia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm caladenia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của caladenia.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • caladenia

    any of various orchids of the genus Caladenia

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).