bumelia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bumelia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bumelia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bumelia.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • bumelia

    deciduous or evergreen American shrubs small trees having very hard wood and milky latex

    Synonyms: genus Bumelia

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).