bucking load nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bucking load nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bucking load giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bucking load.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bucking load

    * kỹ thuật

    tải trọng tới hạn

    xây dựng:

    tải trọng Ơ le