buccal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

buccal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm buccal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của buccal.

Từ điển Anh Việt

 • buccal

  * tính từ

  thuộc miệng; thuộc má

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • buccal

  of or relating to or toward the cheek

  lying within the mouth

  a buccal gland

  oriented toward the inside of the cheek

  the buccal aspect of the gum