brutalization nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

brutalization nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm brutalization giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của brutalization.

Từ điển Anh Việt

  • brutalization

    xem brutalize

Từ điển Anh Anh - Wordnet