brontosaurus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

brontosaurus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm brontosaurus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của brontosaurus.

Từ điển Anh Việt

  • brontosaurus

    * danh từ

    khủng long to ăn cây cối

Từ điển Anh Anh - Wordnet