broad-mindedness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

broad-mindedness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm broad-mindedness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của broad-mindedness.

Từ điển Anh Việt

  • broad-mindedness

    * danh từ

    sự phóng khoáng, tư tưởng phóng khoáng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • broad-mindedness

    an inclination to tolerate or overlook opposing or shocking opinions or behavior

    Antonyms: narrow-mindedness