breakover point nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

breakover point nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm breakover point giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của breakover point.

Từ điển Anh Việt

  • breakover point

    (Tech) điểm vượt qua