bloomeria crocea nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bloomeria crocea nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bloomeria crocea giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bloomeria crocea.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • bloomeria crocea

    Similar:

    golden star: California plant having grasslike leaves and showy orange flowers

    Synonyms: golden stars

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).