bituminous road nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bituminous road nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bituminous road giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bituminous road.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bituminous road

    * kỹ thuật

    đường nhựa

    cơ khí & công trình:

    đường rải nhựa