bitangent plane nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bitangent plane nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bitangent plane giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bitangent plane.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bitangent plane

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    mặt phẳng song tiếp