bisdn nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bisdn nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bisdn giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bisdn.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bisdn

    * kỹ thuật

    dịch vụ BISDN