bird's nest fern nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bird's nest fern nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bird's nest fern giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bird's nest fern.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • bird's nest fern

    tropical Old World or Australian epiphytic fern frequently forming tufts in tree crotches

    Synonyms: Asplenium nidus

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).