bellmouth outlet nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bellmouth outlet nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bellmouth outlet giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bellmouth outlet.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bellmouth outlet

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    lỗ xả hình loa