bayard-alpert ionization gauge nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bayard-alpert ionization gauge nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bayard-alpert ionization gauge giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bayard-alpert ionization gauge.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bayard-alpert ionization gauge

    * kỹ thuật

    đo lường & điều khiển:

    áp kế iôn hóa Bayard-Alpert