base-centered nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

base-centered nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm base-centered giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của base-centered.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • base-centered

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    đáy tâm