bardeen nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bardeen nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bardeen giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bardeen.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • bardeen

    United States physicist who won the Nobel prize for physics twice (1908-1991)

    Synonyms: John Bardeen

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).