barbary coast nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

barbary coast nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm barbary coast giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của barbary coast.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • barbary coast

    a part of a city that is notorious for gambling dens and brothels and saloons and riotous night life (especially the waterfront of San Francisco after the gold rush of 1849)

    we'll tolerate no Barbary Coast in this city!

    the Mediterranean coast of northern Africa that was famous for its Moorish pirates

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).