bank-run sand nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bank-run sand nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bank-run sand giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bank-run sand.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bank-run sand

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    cát thiên nhiên