aztec nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aztec nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aztec giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aztec.

Từ điển Anh Việt

  • aztec

    * danh từ

    người Axtec (ở Mêc-xich, Bắc Mỹ)

    tiếng Axtec

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • aztec

    a member of the Nahuatl people who established an empire in Mexico that was overthrown by Cortes in 1519