axonal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

axonal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm axonal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của axonal.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • axonal

    of or relating to or resembling an axon

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).