avowal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

avowal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm avowal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của avowal.

Từ điển Anh Việt

  • avowal

    /ə'vauəl/

    * danh từ

    sự nhận; sự thừa nhận; sự thú nhận

Từ điển Anh Anh - Wordnet