aviatress nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aviatress nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aviatress giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aviatress.

Từ điển Anh Việt

  • aviatress

    /'eivieitris/ (aviatrice) /'eivieitris/ (aviatrix) /'eivieitriks/

    * danh từ

    nữ phi công

Từ điển Anh Anh - Wordnet