auto-answer light (aa) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

auto-answer light (aa) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm auto-answer light (aa) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của auto-answer light (aa).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • auto-answer light (aa)

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    đèn báo trả lời tự động