australopithecus boisei nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

australopithecus boisei nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm australopithecus boisei giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của australopithecus boisei.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • australopithecus boisei

    large-toothed hominid of eastern Africa; from 1 to 2 million years ago

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).