austereness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

austereness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm austereness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của austereness.

Từ điển Anh Việt

 • austereness

  /ɔ:s'teriti/ (austereness) /ɔ:s'tiənis/

  * danh từ

  sự nghiêm khắc, sự khắt khe, sự chặt chẽ

  sự mộc mạc, sự chân phương

  sự khắc khổ, sự khổ hạnh; sự giản dị khắc khổ

  vị chát

Từ điển Anh Anh - Wordnet