audubon nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

audubon nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm audubon giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của audubon.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • audubon

    United States ornithologist and artist (born in Haiti) noted for his paintings of birds of America (1785-1851)

    Synonyms: John James Audubon

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).