atonicity nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

atonicity nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm atonicity giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của atonicity.

Từ điển Anh Việt

  • atonicity

    xem atonic

Từ điển Anh Anh - Wordnet