atheism nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

atheism nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm atheism giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của atheism.

Từ điển Anh Việt

 • atheism

  /'eiθiizm/

  * danh từ

  thuyết vô thần

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • atheism

  the doctrine or belief that there is no God

  Synonyms: godlessness

  Antonyms: theism

  a lack of belief in the existence of God or gods