atactic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

atactic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm atactic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của atactic.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • atactic

    Similar:

    ataxic: lacking motor coordination; marked or caused by ataxia

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).