astrophyton muricatum nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

astrophyton muricatum nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm astrophyton muricatum giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của astrophyton muricatum.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • astrophyton muricatum

    a variety of basket star

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).