astronomy satellite nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

astronomy satellite nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm astronomy satellite giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của astronomy satellite.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • astronomy satellite

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    vệ tinh thiên văn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • astronomy satellite

    a satellite equipped with a telescope to observe infrared radiation