astronomer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

astronomer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm astronomer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của astronomer.

Từ điển Anh Việt

 • astronomer

  /əs'trɔnəmə/

  * danh từ

  nhà thiên văn học

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • astronomer

  * kỹ thuật

  nhà thiên văn (học)

Từ điển Anh Anh - Wordnet