astronium fraxinifolium nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

astronium fraxinifolium nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm astronium fraxinifolium giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của astronium fraxinifolium.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • astronium fraxinifolium

    Similar:

    goncalo alves: tall tropical American timber tree especially abundant in eastern Brazil; yields hard strong durable zebrawood with straight grain and dark strips on a pinkish to yellowish ground; widely used for veneer and furniture and heavy construction

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).