asterid dicot genus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

asterid dicot genus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm asterid dicot genus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của asterid dicot genus.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • asterid dicot genus

    genus of more or less advanced dicotyledonous herbs and some trees and shrubs

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).