aspergillosis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aspergillosis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aspergillosis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aspergillosis.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • aspergillosis

    severe respiratory disease of birds that takes the form of an acute rapidly fatal pneumonia in young chickens and turkeys

    Synonyms: brooder pneumonia

    an opportunistic infection by a fungus of the genus Aspergillus; characterized by inflammation and lesions of the ear and other organs

    disease especially in agricultural workers caused by inhalation of Aspergillus spores causing lumps in skin and ears and respiratory organs

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).