asparagus bed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

asparagus bed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm asparagus bed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của asparagus bed.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • asparagus bed

    a bed in which asparagus is growing

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).