ascocarp nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ascocarp nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ascocarp giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ascocarp.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • ascocarp

    mature fruiting body of an ascomycetous fungus

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).