ascesis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ascesis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ascesis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ascesis.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • ascesis

    Similar:

    asceticism: rigorous self-denial and active self-restraint

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).