ascaris nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ascaris nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ascaris giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ascaris.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • ascaris

    type genus of the family Ascaridae: roundworms with a three-lipped mouth

    Synonyms: genus Ascaris

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).