ascaphus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ascaphus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ascaphus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ascaphus.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • ascaphus

    type genus of the Ascaphidae; in some classifications included in the family Leiopelmatidae

    Synonyms: genus Ascaphus

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).