asbestos-base asphalt felt nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

asbestos-base asphalt felt nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm asbestos-base asphalt felt giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của asbestos-base asphalt felt.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • asbestos-base asphalt felt

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    cacton amiăng tẩm bitum