as-built drawing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

as-built drawing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm as-built drawing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của as-built drawing.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • as-built drawing

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    bản vẽ hoàn công