arvicola nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arvicola nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arvicola giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arvicola.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • arvicola

    in some classifications considered synonymous with Microtus

    Synonyms: genus Arvicola

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).