arteriosclerosis obliterans nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arteriosclerosis obliterans nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arteriosclerosis obliterans giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arteriosclerosis obliterans.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • arteriosclerosis obliterans

    a stage of arteriosclerosis involving closure of blood vessels

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).