arteriola medialis retinae nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arteriola medialis retinae nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arteriola medialis retinae giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arteriola medialis retinae.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • arteriola medialis retinae

    * kỹ thuật

    y học:

    tiểu động mạch võng mạc trong