arsenous nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arsenous nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arsenous giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arsenous.

Từ điển Anh Việt

  • arsenous

    /ɑ:'si:njəs/ (arsenous) /'ɑ:sinəs/

    * tính từ

    (hoá học) Asenơ